Przedszkole Miejskie Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach

Dane teleadresowe

Nazwa:Przedszkole Miejskie Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach
Rodzaj:Przedszkole
NIP:5020103496
Województwo:dolnośląskie
Powiat:polkowicki
Gmina:Polkowice
Miejscowość:Polkowice
Adres:Mjr. Hubala1A
Kod pocztowy:59-100
Liczba uczniów:221 uczniów
Informacje dodatkowe:

Przedszkole Miejskie Nr 6 z Oddz. Integr. w Polkowicach powstało w roku 2011. Obecnie dyrektorem przedszkola jest pani mgr Magdalena Jedlecka, która pełni tę funkcję od 2011 roku.

Organem prowadzącym naszą placówkę jest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty z delegaturą Kuratorium Oświaty w Legnicy.

Obecnie placówka posiada 240 miejsc dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek od 6.00 do 16.30

Zadania ustawowe:

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Praca wychowawczo-dydaktyczna
i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

Status Prawny:

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r, poz. 2156 z póź. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 poz. 191)
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885)
5. Statutu Przedszkola Miejskiego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach.

Struktura organizacyjna:

Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola

Majątek Przedszkola:

Przedszkole nie posiada osobowości prawnej, jest jednostką organizacyjną Gminy Polkowice, jako podmiot utrzymywana jest przez samorząd gminy.

Majątek Przedszkola Nr6 : 9 746 792,70 - stan na 31.12.2015r.
Szczegółowe dane w aktualnościach - "Majątek Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Polkowicach".

Rejestry prowadzone w przedszkolu:

W przedszkolu prowadzone są następujące rejestry:
• zarządzeń Dyrektora
• pieczęci
• dziennik korespondencji
• druków ścisłego zarachowania
• wydanych upoważnień
• składnicy akt
Udostępnianie danych, które zawierają, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1198).

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2011 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Jedlecka
Ilość wyświetleń: 69304
22 marca 2016 09:38 (Administrator ) - Aktualizacja danych.
22 marca 2016 09:38 (Administrator ) - Aktualizacja danych.
22 marca 2016 08:18 (Administrator ) - Aktualizacja danych.
Realizacja: Superszkolna.pl