Przedszkole Miejskie Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach

Dane teleadresowe

Przedszkole Miejskie Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach
Przedszkole
5020103496
dolnośląskie
polkowicki
Polkowice
Polkowice
Mjr. Hubala1A
59-100
221 uczniów

Przedszkole Miejskie Nr 6 z Oddz. Integr. w Polkowicach powstało w roku 2011. Obecnie dyrektorem przedszkola jest pani mgr Magdalena Jedlecka, która pełni tę funkcję od 2011 roku.

Organem prowadzącym naszą placówkę jest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty z delegaturą Kuratorium Oświaty w Legnicy.

Obecnie placówka posiada 240 miejsc dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.

Poniedziałek-Piątek od 6.00 do 16.30

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Praca wychowawczo-dydaktyczna
i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r, poz. 2156 z póź. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 poz. 191)
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885)
5. Statutu Przedszkola Miejskiego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach.

Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola

Przedszkole nie posiada osobowości prawnej, jest jednostką organizacyjną Gminy Polkowice, jako podmiot utrzymywana jest przez samorząd gminy.

Majątek Przedszkola Nr6 : 9 746 792,70 - stan na 31.12.2015r.
Szczegółowe dane w aktualnościach - "Majątek Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Polkowicach".

W przedszkolu prowadzone są następujące rejestry:
• zarządzeń Dyrektora
• pieczęci
• dziennik korespondencji
• druków ścisłego zarachowania
• wydanych upoważnień
• składnicy akt
Udostępnianie danych, które zawierają, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1198).

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2011 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Jedlecka
Ilość wyświetleń: 61902
22 marca 2016 09:38 (Administrator ) - Aktualizacja danych.
22 marca 2016 09:38 (Administrator ) - Aktualizacja danych.
22 marca 2016 08:18 (Administrator ) - Aktualizacja danych.
Realizacja: Superszkolna.pl